Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van een opleiding, training, workshop, inspiratie dag of coaching.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De aanmelding voor een opleiding,  training, workshop of inspiratiedag gebeurt door het invullen van een inschrijfformulier.

2.2 Alle opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomsten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Voor de opdrachtgever/deelnemer geldt een bedenktijd van 14 dagen na datum inschrijving. Opdrachtgever/deelnemer dient dit per email kenbaar te maken.

2.4 IEMT-training behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen

2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.6 De aanmelding voor coaching gebeuren telefonisch of per mail.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een inschrijving dient per email/post te geschieden. De verzenddatum van de email/poststempel geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2 Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij dringende (gezondheids)redenen wordt op vertoon van een doktersbewijs 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

3.3 Annuleren tijdens de opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomst is niet mogelijk. Opdrachtgever/deelnemer is dan alsnog volledige betaling verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer(s) zijn de volledige kosten verschuldigd.

3.4 Een coaching gesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet verschijnen zonder bericht wordt 20% in rekening gebracht.

Artikel 4: Betaling

4.1 Opdrachtgever/deelnemer dient het totale factuurbedrag voor een opleiding uiterlijk twee weken voor aanvang opleiding, cursus of workshop te voldoen.

4.2 In overleg is betaling van het totale factuurbedrag in termijnen mogelijk. Dit zal in onderling overleg vastgesteld worden en via mailwissleing worden vastgelegd.

4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever/deelnemer er geen aanspraak meer op maken. De gehele vordering is vanaf dat moment opeisbaar.

4.4 Lukt het de opdrachtgever/deelnemer dan nog niet te betalen, dan is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is opdrachtgever/deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Artikel 5: Uitvoering van de opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomst

5.1 Indien IEMT-training de gemaakte afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ze het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2 IEMT-training heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij tijdelijk door onvoorziene omstandigheden verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

5.3 IEMT-training streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is zij hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste les of recht op een pro rato vermindering van het verschuldigde cursusgeld.

5.4 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt IEMT-training zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

6.1 Wie een opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomst volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen waar sprake is gezondheidsproblemen of specifieke klachten vragen we eerst contact op te nemen met IEMT-training om te overleggen of  de opleiding, training, workshop of inspiratiebijeenkomst geschikt is.

6.2 De IEMT-training is niet geschikt voor mensen met oogziektes, hersenaandoeningen, psychiatrische of neurologische problematiek in verleden/heden. Mensen die nog wettelijk moeten getuigen in een strafrechtelijk proces mogen niet deelnemen aan de opleiding.

6.3. Voor de uitvoering van IEMT zijn er pré-sessie richtlijnen vastgesteld. Deze staan in het handboek, op de website van de associatie voor IEMT-practitioners en worden in de les behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de degene die met IEMT gaat werken om de présessie richtlijnen na te leven. Er mag niet met IEMT  gewerkt worden bij cliënten met oogziektes of oogproblemen, hersenaandoeningen, neurologische problematiek in verleden/heden of mensen die psychosegevoelig zijn. Voor mensen met psychiatrische problematiek geldt dat het werken met hen is voorbehouden aan professionals in de psychiatrie. Voor cliënten  die nog wettelijk moeten getuigen in een strafrechtelijk proces, geldt dat er eerst afstemming moet plaats vinden met hun advocaat.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

7.1 Alle informatie die door de deelnemers worden verstrekt, worden als uiterst vertrouwelijk behandeld door het instituut en de trainers. Dit betreft zowel inhoudelijke als procesmatige gegevens, alsook bedrijfsgevoelige informatie.

7.2. De deelnemers aan de training mogen ook geen vertrouwelijke informatie van andere deelnemers met derden delen.

7.3. Indien een opdrachtgever/werkgever een deelnemer stuurt naar de training, zal IEMT-training geen enkele informatie over de deelnemer geven aan de opdrachtgever/werkgever. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de vorderingen en het al dan niet behalen van het certificaat.

Artikel 8: Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

8.1 IEMT-training spant zich in om de gegeven opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met haar gesloten overeenkomst leidt voor haar tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

8.2 IEMT-training is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

8.3 IEMT-training is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van IEMT-training uitsluitend beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen IEMT-training aan opdrachtgever/deelnemer ter zake van de opleiding, training, workshop of inspiratie bijeenkomst in rekening heeft gebracht, of had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5 Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

8.6 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over IEMT-training, diens personeel of voor IEMT-training werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op de website van IEMT-training, op de pagina accreditaties.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 IEMT-training behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het handboek is persoonlijk door haar geschreven.

9.2 Alle door IEMT-training aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, het handboek, PowerPointpresentaties en ander materiaal dat in de opleiding, cursus of workshop gebruikt is, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van IEMT-training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

9.3 Het maken van geluidsopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.

9.4 Het maken van beeldopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 IEMT-training is ten alle tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan opdrachtgever/deelnemers rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van  IEMT-training is daarvoor afdoende. Het is aan IEMT-training om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever/deelnemers.

10.2 Op de overeenkomst tussen IEMT-training en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

10.3 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen IEMT-training en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar IEMT-training is gevestigd.