Een klacht over de door IEMT-training geleverde diensten dient binnen 30 dagen na levering of na kennisneming hiervan, per post en/of email aan IEMT-training kenbaar gemaakt te worden.

Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:

  • de naam en het adres van de klager;
  • de datum;
  • een omschrijving van hetgeen waartegen bezwaar gemaakt wordt.

Klachten die door IEMT-training worden ontvangen, zullen te allen tijden vertrouwelijk behandeld worden.

Op een ontvangen klacht zal binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging volgen met daarin de termijn (doch uiterlijk binnen vier weken), waarbinnen een schriftelijke reactie verwacht kan worden.

IEMT-training onderzoekt de klacht en vraagt indien nodig aanvullende informatie op en/of nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de afgesproken termijn te reageren, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met daarin de reden en nieuwe termijn.

Ingediende klachten worden minimaal tot 2 jaar na datum ontvangst bewaard. IEMT-training zal er alles aan doen om de klacht naar beider tevredenheid op te lossen

Wanneer we een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen, verwijzen we je door naar de ‘Association for IEMT Practitioners’. Zij zijn een onafhankelijke derde instantie die de klacht in behandeling kan nemen. IEMT-training conformeert zich aan de besluitvorming van de ‘Association for IEMT practitioners’. Meer info over hoe dit te doen vind je hier .