Artikel 1: Privacybeleid

IEMT-training biedt diensten aan op het gebied van Integral Eye Movement Therapy. Dit betreft kennismakingsworkshops, de opleiding tot IEMT-practitioner en IEMT- advanced practitioner, de IEMTspiratiedagen en persoonlijke coaching. IEMT-training vindt privacy belangrijk en gaat daar zorgvuldig mee om.

Door je in te schrijven voor een kennismakingworkshop of opleiding ga je akkoord met ons privacy beleid.

1.1 Alle vertrouwelijke, persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, wordt als uiterst vertrouwelijk behandeld door IEMT-training.

1.2 De deelnemers aan training of opleiding wordt ook gevraagd geen vertrouwelijke informatie van andere deelnemers met derden delen.

1.3 Indien een opdrachtgever/werkgever een deelnemer stuurt naar een IEMT -opleiding, zal IEMT-training geen enkele informatie over de deelnemer geven aan de opdrachtgever/werkgever. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het inlichten van werkgever over de vorderingen en het al dan niet behalen van het certificaat.

1.4. Indien een opdrachtgever een deelnemer stuurt voor coaching zal van tevoren met zowel opdrachtgever als deelnemer worden afgestemd hoe de terugkoppeling naar opdrachtgever gaat plaats vinden. Er zal in geen geval inhoudelijke terugkoppeling plaats vinden door IEMT-training. De deelnemer bepaalt zelf welke inhoudelijke informatie hij/zij met de opdrachtgever wil delen. Wanneer er afgesproken is dat IEMT- training een procesmatige rapportage stuurt, gaat deze eerst ter inzage en aanpassing naar de  deelnemer. Klopt de inhoud van de procesrapportage volgens de deelnemer, dan wordt de rapportage doorgezonden naar de opdrachtgever.

Artikel 2: Verwerking persoonsgegevens

2.1. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van de inschrijfformulieren voor de kennismakingsworkshops, opleidingen en IEMT-spiratiedagen. Uw vrijwillige inschrijving wordt gezien als toestemming om uw gegevens te verwerken.

2.2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?

Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die u invult op het inschrijfformulier in het kader van een kader van een kennismakingsworkshop, opleiding of IEMTspiratiedag of coaching.

Naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer gebruiken en bewaren wij  om u te kunnen bellen indien nodig, om informatie toe te sturen m.b.t. de opleiding, presentielijsten te maken, toekomstig dienstenaanbod te delen en om nieuwsbrieven te versturen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de boekhouding in Monyebird. Moneybird beschermt uw persoonsgegevens conform de richtlijnen van de AVG.

Beroep: voor bepaling of u tot de doelgroep van de opleiding behoort, conform richtlijnen van accreditatie instituut SNRO.

Tijdens de opleiding zal u om toestemming worden gevraagd om uw NAW en contactgegevens met uw medecursisten te mogen delen. Wanneer u geen toestemming geeft worden uw gegevens niet gedeeld.

Wij registreren aan welke IEMT-opleidingen u heeft deelgenomen en of u al dan niet geslaagd bent voor de opleiding. Voor degenen die geslaagd zijn geven wij de NAW gegevens, emailadres en telefoonnummer door plus de datum certificaat aan de associatie voor IEMT-practitioners, zodat u zich kunt inschrijven bij de associatie. Ook doen wij jaarlijks een opgave van geslaagde deelnemers aan accreditatie-instituut SNRO.

2.3. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. U heeft het recht om aan te geven dat uw NAW en contactgegevens niet gedeeld mogen worden met uw medecursisten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar info@iemt-training.nl. Voor zover de wettelijke richtlijnen dit toestaan zullen ze verwijderd worden.

2.4. Verstrekking aan derden

Wij verwerken uw gegevens op grond van beroepsmatige of wettelijke verplichtingen. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

In een enkel geval delen wij uw gegevens met derden die op zoek zijn naar een IEMT-coach in de buurt. Wij doen dit alleen met uw toestemming.

Wanneer op onze site social media buttons worden opgenomen, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

2.5 Bewaartermijn persoonsgegevens

Heeft u een opleiding bij ons gedaan, dan worden uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaard om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op uw vakgebied, en om  een paar keer per jaar nieuwe of vervolg trainingen aan te bieden. Wanneer u dit niet langer wilt, kunt u via mail een verzoek indienen om verwijderd te worden uit ons mailbestand. U kunt ook een verzoek doen om gedeeltes van  informatie te verwijderen uit ons cursistenbestand. De gegevens die nog nodig zijn op basis van wettelijke verplichtingen zullen bewaard worden.

M.b.t. coachingstrajecten en losse coachingssessies wordt jaarlijks beoordeeld welke coaching trajecten zijn afgerond en welke verslagen uit het systeem verwijderd kunnen worden. De persoonsgegevens die nodig zijn voor boekhoudkundige afhandeling en wettelijke verplichtingen blijven bewaard, zolang het wettelijk nodig is.

2.6 Beveiliging van persoonsgegevens

IEMT-training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@iemt-training.nl.

2.7 Websites van derden

Op de website van IEMT-training staan websites van coaches vermeld. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2.8 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-8-2019.

2.9 Contactgegevens

Hebt u vragen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens: IEMT-training, Mullerweg 19, 5624 JC Eindhoven, Tel. 06-31957885, info@iemt-training.nl